2018 Dagordning Årsmöte

 1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
 2. Val av en justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Föredragning och godkännande av den ekonomiska rapporten.
 7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelsen.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 9. Val av ordförande för 2 år. utgår detta år.
 10. Val av styrelseledamöter för 2 år. utgår detta år.
 11. Val av styrelsesuppleant för 2 år. utgår detta år.
 12. Val av en revisor och en revisorssuppleant för 1 år.
 13. Val av klubbmästare tillika materialförvaltare för 1 år.
 14. Val av valberedning.
 15. Fastställande av årsavgiften för påföljande år.
 16. Styrelseförslag.
 17. Motioner.
 18. Övriga frågor.
 19. Årsmötets avslutande.