Stadgar

 

Stadgar för Kiruna Radioklubb, KRK

1  FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Kiruna Radioklubb (KRK) är en ideell sammanslutning av licensierade radioamatörer och andra radiointresserade inom Kiruna med inriktning på amatörradiotrafik och radioexperiment.
KRK skall vara ett samlande organ för alla radiointresserade och verka för ökade tekniska kunskaper och god radiotrafikkultur samt ett gott kamratskap.

2  FIRMA OCH SÄTE

Föreningens firma är Kiruna Radioklubb (KRK) och dess säte är Kiruna.
Föreningens firma tecknas av ordförande respektive kassör var för sig.

3  MEDLEMMAR

Föreningens medlemmar är aktiva medlemmar och hedersmedlemmar.

4  MEDLEMSKAP

Aktivt medlemskap kan vinnas av var och en som sympatiserar med föreningens målsättning, och som har erlagt fastställd medlemsavgift. Till hedersmedlem kan styrelsen utse person som förtjänstfullt främjat föreningen och dess syften. Tillgång till klubblokalen prövas av styrelsen varvid erhållen nyckel, passerkort eller inprogrammerad passerkod kvitteras på särskild blankett.

5  ORGANISATION

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålles i februari månad. Övriga möten är styrelsemöten och ordinarie månadsmöten. Medlem har rösträtt, med en röst, vid samtliga medlemsmöten. Rösträtt kan utövas genom skriftlig fullmakt.
Klubbens styrelse skall ha rätt att tillsätta ersättare för den eller de ledamöter som under pågående mandatperiod slutat och lämnat klubben.
Klubbens angelägenheter handhas av en för två (2) år i sänder av årsmöte vald styrelse, bestående av ordförande och tre (3) ordinarie ledamöter: vice ordförande, sekreterare och kassör.
Minst tre (3) av styrelseledamöterna skall vara licensierade sändaramatörer. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre (3) ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

6  SAMMANTRÄDEN

Föreningens årsmöte skall hållas i februari månad. Kallelse till årsmöte skall utsändas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg. Den skall, förutom tid och plats för mötet, innehålla dagordning, styrelseförslag, inlämnade motioner samt styrelsens kommentar till dessa. Motion till årsmöte skall skriftligen lämnas in till styrelsen senast under januari.
Årsmötesförhandlingarna öppnas och leds intill dess mötesordförande valts av styrelsens ordförande, eller vid förfall för denne av den styrelsen därtill utsett. Vid årsmötet skall följande ärenden upptas till behandling:

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Val av sekreterare för mötet.
 3. Val av en justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
 4. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Föredragning och godkännande av den ekonomiska rapporten.
 8. Föredragning och godkännande av revisionsberättelsen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 10. Val av ordförande för 2 år.
 11. Val av vice ordförande för 2 år.
 12. Val av sekreterare för 2 år
 13. Val av kassör för 2 år.
 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant för 1 år.
 15. Val av klubbmästare tillika materialförvaltare för 1 år.
 16. Val av valberedning.
 17. Fastställande av årsavgiften för påföljande år.
 18. Styrelseförslag.
 19. Motioner
 20. Övriga frågor  (endast diskussion).
 21. Årsmötets avslutande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, vid förfall för denne av vice ordföranden, ävensom om två (2) styrelseledamöter därom anhåller.
På styrelsen ankommer att bereda alla frågor och ärenden, som skall underställas allmänt klubbmöte till avgörande.
Medlemsmöten hålles normalt en gång i månaden på överenskommen dag och utan särskild kallelse. Om fråga om föreningens upplösning förekommer på dagordningen för medlemsmöte, skall kallelse med dagordning utsändas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg.

7  RÄKENSKAPER OCH REVISION

Föreningens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. Styrelsens räkenskaper och förvaltning skall granskas av en revisor med suppleant.
Dessa väljs på årsmötet för ett år.

8  AVGIFTER

Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek för påföljande kalenderår. Medlemskap träder i kraft när medlemsavgiften erlagts. Medlemsavgift skall erläggas årligen före den 1 mars. Erläggs medlemsavgiften efter 1 november ett år så gäller den även påföljande år. Medlem som inte erlägger medlemsavgiften inom föreskriven tid avförs ur medlemsregistret.

9  UTESLUTNING AV MEDLEM

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningen eller dess syften, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen om minst tre (3) av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Dessförinnan skall styrelsen dock bereda vederbörande tillfälle att avge förklaring. Utesluten medlem har besvärsrätt till nästkommande årsmöte.

10  STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För stadgeändring erfordras beslut med minst 2/3 majoritet vid ett årsmöte eller likalydande beslut med enkel majoritet av vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara ett årsmöte. För dylikt besluts giltighet fordras att sammanträdena utlysts i föreskriven tid, samt att minst fyra veckor förflutit mellan dem.
Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande protokollförda möten, varav ett årsmöte. För dylikt besluts giltighet fordras att sammanträdena utlysts i föreskriven tid, att minst fyra veckor förflutit mellan dem samt att vid bägge mötena minst 2/3 av de röstande medlemmarna varit ense om beslutet. Vid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar överlämnas till SSA, Föreningen Sveriges Sändaramatörer. Beslut härom skall fattas på det sista av ovannämnda sammanträden.

Ovanstående stadgar är fastställda vid KRK medlemsmöten enligt nedan:

Medlemsmöte 2004-09-14 samt medlemsmöte 2004-10-12.

Reviderade:

Vid medlemsmöte 2015-01-13 samt årsmöte 2015-02-10.

Vid årsmöte 2023-02-14 samt medlemsmöte 2023-03-14.